حرفه و فن پایه اول

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (اول)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87- 86

کلاس:101                                         نام درس:حرفه و فن 

شماره امتحانی :  10                                     نام دبیر:آقای رستمی

الف)گزینه صحیح رابا علامت (×)نشان دهید.

1-به مجموعه فعالیتهایی که انسان برای ساخت ابزارراانجام می دهد..فناوری..می گویند.

جواب :فناوری

2-کدام فلز درمقابل تغییرات آب وهوابسیارمقاوم است.

 جواب :روی

3-کدام مصالح ازسنگ وآهک وخاک رس و..سیمان..می آید.

جواب :سیمان

4-کدام گزینه وظیفه رشدوترمیم بدن رابه عهده دارند.

جواب :گچ

ب)جمله صحیحرا با(ص)وجمله غلط رابا(غ)نشان دهید.

5-کلیدوسیله ای است که برای قطع ووصل جریان برق به کار می رود.       (ص)

6-فیبرازخرده چوب وچسب ساخته شده است.               (غ)

7-مهمترین راه پیشگیرازنابودی محیط زیست کنترل جمعیت است.             (ص)

8-افزایش تولیدات نسل آینده رابااستفاده ازقوانین ژنتیک اصلاح می گویند.               (ص)

ج)

9-به مجموع فعالیت هایی گفته میشود کهانسان ها برای حل مسائل و مشکلات انجام میدهند فناوری گفته میشود.

10-به وسیله ای که نیروی حرکتی را به نیروی الکتریکی تبدیل میکند مولّد الکتریکی گفته میشود.

11-بهداشت برای افزایش طول عمر و پاکیزگی است.

12برای صاف کردن سطوح چربی از..رنده..استفاده میشود.

د)کوتاه پاسخ دهید.

13انواع کودها رانام  ببرید.

 کود شیمیایی وکود آلی

14- عوامل موثر در پرورش دام را نام ببرید.

بهداشت و درمان ،تغذیه ، تولید مثل واصلاح نژاد

15-کار سمبه چیست؟ هنگام سوراخ کاری بامته برای نشان زدن محل قرارگرفتن مته استفاده میشود.

16-چه عواملی در نظم یافتن ساختمان ها در شهر و روستا اثر دارد.

1-پیچ و خم یک رودخانه.2-رعایت حریم جاده ها.3-جهت جغرافیایی منطقه.

ه-پاسخ کامل بدهید

17- بذر یا دانه چیست؟به قسمتی از گیاه که دارای پوسته ، مواد ذخیره ای و نقطه است بذر میگویند.

18- سه خصوصیت گوشت سالم دام را بنویسید؟ 1-رنگ گوشت سالم صورتی یا قرمز باشد.2-بافت های آن سالم و قابل ارتجاع باشد.

3-بوی مطبوعی دارد.

19- واکاری را تعریف کنید.گاهی تعدادی از بذرها سبز نمیشوند یا پس از مدتی خشک میشوند کشاورز در این قسمت ها بوته های جدیدی میکارد.

20-تار و پود در پارچه چیست؟نخ هایی که در جهت طول پارچه قرار دارند تار و نخ هایی که در جهت عرض آن قرار دارد پود نامیده میشود.

/ 0 نظر / 33 بازدید