علوم پایه سوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (سوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87- 86

کلاس:سوم                               نام درس:علوم

شماره امتحانی :  9                                       نام دبیر:آقای حاجیلو

1-جملات زیر را با استفاده از کلمات مناسب پر کنید.

الف)به مواد خام مورد نیاز انسان منابع طبیعی می گویند.

ب) به تخلیه الکتریکی بین ابر و زمین صاعقه میگویند.

ج)در گل پس از گرده افشانی ازرشد تخمدان میوه بوجود می آید.

د)وقتی ماهیچه اسکلتی منقبض میشود  طول آن کم و ضخامتش زیاد میشود.

2-پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید.

A-کدام یک از سیارات زیر داخلی است؟

جواب: زمین

B- کدام یک از موارد زیر به روش القا دارای بار الکتریکی میشود؟

جواب: میله فلزی

C-در کدام یک از موجودات زیر لقاح داخلی بوده و لی جنین بیرون از بدن مادر رشد میکند؟

جواب:کبوتر

E-ایجاد ویژگی های تازه ای در شاختار ،رفتار و نیازها که باعث تفاوت بین دختر ها و پسر ها میشود کدام بلوغ است؟

جواب:جنسی 

3-جملات زیر را تصحیح کنید.

الف)جاندارانی که در آنها یک یا چند صفت مفید ظاهر میشود نسبت به همنوعان خود سازکاری کمتری  با محیط پیدا میکنند.(بیشتری)

ب)استخوان ها به وسیله رشته های محکمی از بافت پیوندی به نام زردپی در محل خود مستقر شده اند.(رباط)

4-پاسخ کوتاه دهید:

الف)تغییرات بدنی بین دوران کودکی و نوجوانی:   بلوغ

ب)نورون ها با یکدیگر و نیز با اندام های مختلف بدندر ارتباطند.نام این محل چیست؟     سیناپس

ج)واحد اندازه گیری شدت جریان الکتریکی چیست؟     آمپر

د )کدام ترکیب با فلزها و باز ها واکنش نشان میدهد و ترش مزه است.    اسید

5-با در نظر گرفتن مشخصات یکی از ایزوتوپ های عنصر اکسیژن (о188)جدول زیر را تکمیل کنید. 

 

عدد اتمی

عدد جرمی

تعداد نوترون

تعداد الکترون

اکسیژن

8

18

10

8

         

 

6-جمله مربوط به هر یک از کلمات زیر را بنویسید.

هیپوفیز: کنترل کار سایر غدد

لوزالمعده: کاهش قند خون

غدد جنسی : ایجاد صفات ثانویه جنسی

فوق کلیه: تنظیم رشد در دوران جنینی

7-از برخورد دو ورقه اقیانوسی چه پدیده ای حاصل میشود؟

جزایر آتش نشانی و گودال عمیق و زلزله

8- بادکنکی را باد کرده و آن را چند بار به موهایمان مالش میدهیم ولی بادکنک دوباره موهایمان را جذب میکند.چرا؟؟؟

زیرا بادکنک از موهای ما الکترون گرفته و دارایبار منفی میشود و مو ها دارای بار مثبت است و دوبار غیر همنام همدیگر را جذب میکنند.

9-در کدام یک از موارد زیر کار انجام میشود؟

الف ) گربه ای از درخت بالا میرود.     ×××

ب   )کودکی بالای سرسره نشسته است.

10-سوزن به چه روشی آهنربا شده است؟     القا

11- با توجه به انواع ماهیچه جدول زیر را کامل کنید.

 

صاف

قلبی

رنگ

سفید

قرمز

مثال

لوله گوارش

قلب

12- شبکه ی غذایی رو به رو را تکمیل کنید.

انسان-----------------  گاو  --------------------گیاه سبز

عقاب-----------------  خرگوش -------------------گیاه سبز

13- موارد کلاله ،خامه و بساک را د رشکل رو به رو مشخص کنید.

1- بساک

2- کلاله

3- خامه

14-کار مفید ماشینی 1600ژول است و کل کار داده شده به آن 2000ژول است.بازده این ماشین چقدر است؟

%80 = 100×2000÷1600

بازده = 100×کل کار ÷ کار مفید

15جعبه ای به وزن 100نیوتون روی میز است اگر مساحت کف آن 20سانتی متر مربع باشد.فشاری که  روی میز است چقدر است؟

N5 = 20÷100

فشار= سطح ÷ نیرور

/ 0 نظر / 22 بازدید