ریاضی پایه دوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (دوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87-86

  کلاس:دوم                                                             نام درس:ریاضی

  شماره امتحانی :        1                                       نام دبیر:آقای نیکنامی

 

همانا یاد خدا آرام بخش دل هاست.

1-جمله های زیر راکامل کنید:الف )مجموعه...تهی.........زیر مجموعه همه مجموعه ها است.                                                          ب )کوجکترین عضو مجموعه  {.....,1,0-,2-,}عدد.....2-....میباشد.

P ج) مجموعه اعداداول طبیعی کوجکتر از5عبارتند از {.....3..,..2....}=.                    

2-حاصل عبارات زیررا به دست آورید.

2- =13+15-=6-+9- =8+17- ==13+6-17-8(الف

12=4-×3- =[(17+)÷(51-)]×(4-)(ب

                                            

3-دمای هوای تهران 9درجه بالای صفر ودمای همدان 3درجه زیر صفر است.اختلاف دوشهر چند درجه است؟

 

12=3+9=(3-)-9

  

4-A:حاصل عبارت 58÷78برابر است با:

الف)358........                ب)  8(7)......(ص)..              پ)3516.........                             ت 8 7...............

                                            5                                                                                   5

B) حاصل عبارت6-(6-)-6 کدام گزینه است؟

الف)6+.....(ص)...                ب)6-.........                    پ)18+.........                              ت)12-................

 

C: حاصل کسر روبه رو برارست با:                       ( 38- )×24  

                                                                         36×19

الف:2- .......                 ب:4 .........                    پ:3-  .........                                 ت:4-.........(ص).....            

      3                              3                                   4                                                 3

D: بزرگترین رقم در مبنای 4 استفاده می شود کدام است؟

الف:3.... (ص)....            ب:9........                    پ:4............                                   ت:10............

 

5-حاصل عبارات زیر را به صورت عدد توان دار بنویسید؟

                                       4(2)=4(3 )÷4( 3) (ب                                              565=563×562=82×563×72(الف

                                          5        2        5

6-تساوی های زیر راکامل کنید.

                                                     76=1+25×3 =  5(301)                                                                                                                         4(131)=29

 

7-جذر دقیق عدد مقابل را بدست آورید.

60=36√×100√=3600√

1/7-جذر تقریبی عدد مقابل را بدست آورید.

95/8=80√

 

8)الف:تفریق متناظر بابردار روبه رورابنویسید:

17=10+7

3      3  3

 

ب:حاصل عبارت های زیر را به دست آورید:

3=(10-)-(7-)

13  13     13

17- = 18-14-15 =1-(-7)+15

 8 1            18           9-    18

 

 

3- = 15×17- = 17÷17-

  17×5       15   5

 

9)الف: عبارت جبری زیر را ساده کنید:    

5-X=5- Y4+ X5+ Y4- X5                     

 

ب)مقىاری عددی عبارت جبری1-a2 رابه ازای 0و1 و1- =Aمحاسبه کنید.

                                                                   2

3- = 1-2- = 1-1-×2و0=1-1=1-5/0×2و1- = 1-0 = 1-0×2

 

پ)معادله زیر را حل کنید:                                                                1- = 12÷(24+36-) = 6- =24- X12                    

 

10)الف:نقطه[33-]=A را با برادر ab→  5- و 4  نتقال داده ایم.مختصات نقطهBرابه دست آورده بردارABرا رسم کنید. وبرای آن یک جمع مختصاتی  بنویسید.

[2-2] = [5-4]+[33-]

 

ب)جمع مختصاتی روبه رو را کامل کنید.

[32-] = [5-4]+[64-]

 

11- در شکل زیر دلیل تساوی د و مثلث قائم الزوایه MCD, MIBرا نوشته و تساویهای زیر را کامل کنید

 

m1=m1____>bam=mcd

Dm=mb        >                

 

 

12- در شکل مقابل اندازه زاویه های خواسته شده را بدست آورید .

 

D2=110           e1=30              b2=110            b1=70

 

13- با توجه به شکل مساحت قسمت رنگی را حساب کنید . شعاع دایره بزرگ 4 سانتیمتر است .

 

68/37=(14/3×2×2)-(14/3×4×4)

14- در جملات زیر جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

الف- مجموع زوایای یک هشت ضلعی .......1٠80.درجه است

ب- نیم دایره مرکز تقارنندارد ....ولی محور تقارن ..دارد...

پ- شکلی که قطرها با هم مساوی نیستند ولی  ...عمود منصف  یکدیگرند لوزی نامید ه میشود

ت-از یک نقطه خارج یک خط فقط یک خط میتوان .موازی..... با آن رسم کرد

 

15- دستور محاسیه مساحت کل استوانه را بنویسید .

 

الف-محیط قاعده ×ارتفاع +مجموع مساحت دو قاعده                 2rπ2+rh π2

ب- ستونی است به شکل متشور6 پهلو که اندازه ی هر ظلع قاعده آن 5/ متر و ارتفاع آ ن 5/4 متر است مخواهیم بدنه آ ن  را کاشی کاری کنیم چند متر مربه کاشی لازم داریم ؟

۵/١٣=۵/۴×(۵/٠×۶)

/ 0 نظر / 15 بازدید