عربی پایه اول

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (اول)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87-86

کلاس:اول                                      نام درس:عربی 

شماره امتحانی :  8                                       نام دبیر:آقای میرزایی

1-لغات زیر را ترجمه کنید.

الرمُّان : انار            الشّارع: خیابان                   بَسیطٌ:گسترده                     شاخه:الغُصن

2- جملات زیر را به فارسی ترجمه کنید.

الف)الشُّهداءُ مصابیحُ الامَّهِ : شهیدان چراغ امتند.

ب)رَجَعَت النَّملهُ فی طلب الجَنَّه : مورچه برای طلب دانه بازگشت.

ج)رَسَمَ طائراً عَلی شَجَرَهٍ باسِقَهٍ : پرنده ای روی درختی بلند رسم کرد.

3- جملات زیر را به عربی ترجمه کنید.

الف)او پزشک است. (مذکر)       هُوَ طَبیبٌ.

ب ) اینها کوشا هستند.(مونث)      هولاءِ مُجتَهِدات.

4- جاهای خالی پرسش و پاسخ زیر را با کلمه مناسب پر کنید؟

الف) ...مَن... الزّارع؟ رحیمٌ الزارِعُ.                 ب)..ما.. ذلک؟ ذلِک بَحرٌ.

ج ) ..هل.. هذا طالبٌ؟ نَعَم هذا طالبٌ.                    د)..اَینَ الحمامةٌ؟الحمامهُ فی الغابهِ.

5- جاهای خالی را با استفاده از اسم اشاره مناسب پر کنید.

الف) من اولئک؟  اولئکَ طَبیباتٌ.

ب ) ما هذه؟ هذه محفظهٌ.

6- جاهای خالی را با اسم اشاره مناسب پر کنید.

الف)هولاءِ معلِّمونَ.                                          ب)هذان طالبانِ جالسانِ.

ج)هذا طبیبٌ ناجِحٌ.                                           د ) هذه حَدیقَهٌ صغیرهٌ.

7-مفرد کلمات زیر را بنویسید.

الف)قانعات:قانعة                                           ب)أمناء:امین

8-جملات زیر را با استفاده از جمله زیر تکمیل کنید.

         اولئک المعلِّمون فی الصُّفِّ.

المعلمة:هذه المعلمة فی الصُّفِّ.

الوالد  :هذا الوالدُ فی الصُّفِّ.

9-با توجه به تصاویر جملات زیر را کامل کنید.

الف) السّاعه علی الصَّخرهِ.

ب) الصَّخرهِ تحتِ السّاعه.

10- اسم های زیررا به مثنا تبدیل کنید.

الف)الصّادق:( الصّادِقَینِ و الصّادقانِ)       ب)صغیره:( صغیرتانِ و صغیرتینِ)

11- کلمات زیر را جمع ببندید.

الف)جالِس(جالسونَ و جالسینَ)    ب)مومنه:(مومنات)      ج)جَبَل : (جِبال)

12- در میان جملات زیر فعل و حرف را مشخص کنید.

قد جَعَلَ فَخاً لِصید الحمامهِ.             فعل:جَعَلَ         اسم:لـِ

13- جملات زیر را کامل کنید.

الف)رَجَعَت الطالبهُ الی البیتِ.

14-با توجه به معنی آیات زیر را کامل کنید.

الف)..هل.. الّا بَشَرٌ مِثلُکُم؟ ( آیا این بشری همچون شماست؟)

ب)..اینَ.. ما کُنتُم تَعبُدونَ؟ (چیزهایی که میپرستید کجایند؟)

15- با توجه به معنی آیات زیر را کامل کنید.

الف) یَخرُجُ مِنها اللو لو و المرجان. (در آن دو مروارید و مرجان خارج میشود؟)

ب ) اما السفینه فکانَت لِمساکینَ.(اما کشتب از آن بینوایان بود)

/ 0 نظر / 15 بازدید