جغرافی پایه سوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (سوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87- 86

کلاس:سوم                                     نام درس:جغرافی

شماره امتحانی :  8                                       نام دبیر:آقای نصیری

الف) جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

1-  مدارها دایره هایی فرضی اند که به موازات استوا بر روی کره زمین رسم شده اند( ص )

2-  به شرایط غالب از وضعیت جوّ (اتمسفر)در طول چند شال هوا گفته میشود( غ )

3- وقتی ماه در بالای اقیانوس یا دریایی قرار میگیرد،حالت مد رخ میدهد.( ص )

 ب ) جمله های زیر را کامل کنید .

1- خمیدگی یا چین خوردگی به سمت بالا را تاقدیس میگویند.

2-  دمای هوا با هر 1000متر افزایش ارتفاع حدود 6 درجه سانتی گراد کاهش می یابد.

3- در محل ورود رود ها به دریا ،ابرفت ها به شکل مثلث انباشته میشود که به آن دلتا گفته میشود.

ج ) عبارت صحیح را انتخاب نمایید.

1-  سرعت تغییر ناهمواری ها در کدام نواحی بیشتر است؟

الف)بیابانها          ب)سواحل ×        ج)کوهستان ها                  د)جلگه ها

2-  به سرزمینی که یک رود با شاخه هایش در آن جاری است چه میگویند؟

الف)بستر رود     ب)دهانه رود        ج)سرچشمه رود               د)حوضه رود ×

3-  در قطب نما علانت شمال با چه حرفی نشان داده میشود؟

الف)E                ب)S                  ج)N×                           د)W

4- تابستانهای گرم  و خشک و زمستان های معتدل و مرطوب از ویژگی های کدام منطقه میباشد؟

الف)معتدل بری   ب)معتدل اقیانوسی  ج)معتدل مدیترانه ای ×        د)معتدل کوهستانی

د )با توجه به سوالات زیر جدول را کامل کنید.

 

1-  کتابی که مجموعه ای از نقسه ها در آن جمع اوری شده است.اطلس

2-  از انواع اب و هوا گرم است.معتدل

3-  یکی از دلایل رسد و پیدایش شهر ها.وجود آب

4-  از انواع مهاجرت که با میل صورت میگیرد.اختیاری

5-  در ایرا ن مسلمانان به این سمت نماز میخوانند.جنوب غربی

 ه ) به این پرسش ها پاسخ دهید:

1- زمین لرزه چگونه ایجاد میشود؟

ازآزادشدن انرژی درون زمین لرزه ایجاد میشود.

2- از دریاچه هاچه استفاده هایی می کنند؟

1-  دریاجه ها ذخایر خوبی برای تامین آب نواحی مجاورخودهستند2- ازآنها برای ورزشهای آبی وقایقرانی استفاده میشود3- برای ماهیگیری استفاده میشود.

با توجه  به شکل مقابل قسمت های مختلف یک سیلاب رانام گذاری نمایید؟

1- آبگیر  2- آبراهه  3- مخروط افکنه

4- زیست بوم را تعریف کنید؟

به مجموعه پوشش گیاهی وجانوران خاصی که دریک منطقه وسیع وعمده دیده میشود وگیاهان وحیوانات مناطق دیگر متفاوت است.

5- وظیفه پیکر شناسان زمین چیست؟

پیکرشناسان زمین چگونگی پیدایش نا همواری وتغییر آنها از گذشته تاکنون وشکلی که درآینده پیدا می کنندبررسی می کنند.

6- به چه نوع روستایی روستای پراکنده می گویند؟صفحه 74

7- عامل ارتفاع در چه مواقعی سبب جذب یادفع جمعیت میشود؟ صفحه 69

8- تفاوت های بین شهر و روستا را بنویسید .

1- در شهر جمعیت زیاد تر از روستاهاست.  2- در شهر آلودگی زیاد تر از روستاهاست.

9- انسان به چه دلایلی ممکن است از جایی به جایی دیگر مهاجرت کند؟

1-اجتماعی و فرهنگی2- دلایل طبیعی3-سیاسی و اختلافات مرزی 4- اقتصادی

10-منظور از طول جغرافیایی چیست؟ صفحه 92

11- عامل موارد زیر چیست؟

الف)پیدایش شهرها:حرکت انتقالی                               ب)پدیدار شدن شب و روز:حرکت وضعی

12-در نقشه ای با مقیاس یک سیصد هزارم فاصله دو نقطه a و b 15 سانتی متر است . فاصله حقیقی بین دو نقطه چقدر است؟

                                                                                                                   کیلو متر45=15×30000

 متر45000=45×1000                                                                                                       10000

13-رود های فصلی و دائمی را با هم مقایسه کنید؟ صفحه 20

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید