ریاضی پایه سوم

 

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (سوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87-86

  کلاس:سوم                                                              نام درس:ریاضی

 

  شماره امتحانی :            1                                       نام دبیر:آقای حیدری

A)گزینه ی صحیح راانتخاب کنید.

1-حاصل عبارتX2-Y4+X3کدام گزینه است؟

الف)Y4+X6                                ب)Y4+X                                ج)X5

2-با توجه به شکل،کدام بردار حاصل جمع را نشان می دهد؟                                                                                                              

الف)AD                        ب)    CD                                          ج)AB            

3-رابطه ی فیثاغورس در کدام یک از مثلث های زیر برقرار است؟

الف)مثلث قائم الزاویه                     ب)متساوی الاضلاع                      ج)همه مثلث ها

4-جذر 17بین کدام دو عدد متوالی قرار دارد؟

الف)6.7                                     ب)8و9                                      ج)4و5

(B جمله های صحیح و غلط را مشخص کنید.

1-مجموعه اعداد طبیعی از یک شروع میشود.(ص)

2-27 عددی اول است.(غ)

3-دو لوزی دلخواه همواره با هم متشابه اند .(غ)

4-از دوران مثلث قائم الزاویه حول یک ضلع زاویه قائمه آن ،مخروط پدید می اید.(ص)

C)جای خالی جمله های زیر را با کلمه یا عدد مناسب پر کنید.

1-مجذور عدد 5/2 برابر است با 25/6.

2-بزرگترین وتر هر دایره قطر آن دایره میباشد .

3-شیب خط=4X+3 Yبرابر است با 4.

               7

4-اگر چند خط موازی با فاصله های یکسان ،خطی را قطع کنند،روی ان پاره خط های مساوی جدا میکنند.

D)پاسخ هر یک از سوالات زیر را به صورت کامل بنویسید.

1-حاصل کسر رو به رو را به صورت عدد توان دار بنویسید.                                                                                                                                                                                                                                          303=53×63 =53×67

   64

2-جذر عدد 87/13 را تا یک رقم اعشار بدست اورید.

جذر 87/13=7/3

3-الف)مجموعه A  را با اعضایش مشخص کنید.

A={X|XЄZ,-1<X<5}={0,1,2,3,4}

ب)حاصل عبارت های مقابل را به ساده ترین صورت بنویسید.

=18-22=(11-7-)+22

                          35- = 3÷(21-)

                                                                                                                                                       8       5     8

 4- فرض کنیم [3] =[2]  =B     باشد مختصات

                                                                                                                                              2-    

5-حاصل جمع زیر چیست؟

(5a-7b+14)

+

(-3a+17b+12)

2a+10b+16

 

 

 

ب)معادله مقابل راحل کنید.                                                                   

                                                                                                 4X=    12=4-16=X 3      16=X 3+4

7-الف)خط2+ x3=yرادریک دستگاه مختصات رسم کنید.

ب)شیب این خط چنداست؟3 -

 

 

 

8)علی تعدادی گلوله ی چوبی کوچک وبزرگ دارد.وزن4گلوله ی کوچک و4گلولهی بزرگ 600گرم است.وزن5گلوله ی کوچک و2گلوله ی بزرگ420گرم است.وزن هرگلوله راحساب کنید.

 

                                                                        Y=گلوله های بزرگ =90                          60=گلوله های کوچک X =

 

9-الف)محصول پنبه ی یک مزرعه درسه سال گذشته به صورت زیربوده است .میانگین محصول این مزرعه را در سه سال گذشته حساب کنید.

 

                                               15=45=17+15+13                               17و15و13

ب)جدول مقابل راکامل کنید.                                                                      3          3    

دسته

خط نشان

متوسط دسته

فراوانی

فراوانی×متوسط دسته

16تا20

"  "     """

18=20+16

        2

7

126

 

10)در شکل های زیر مقدارهای خواسته شده رابه دست آورید.

 

M=90                                                                                                              X=6

ZN=60

MN=80

 

 

 

11)اگر طول نردبانی 5متر وارتفاع دیواری 4متر باشد.این نردبان رادر چه فاصله ای از پایدیوار قراردهیم تا نردبان برلبه دیوار قرارگیرد؟

3=x    3=9 =

 

9=16-25=42-52=x

12-الف)چرا دو مثلث ABCوNMP متشابهند (حالت تشابه را بنویسید.)

A=N

AB=AC=1>>ABC=MNP

MN NP  2

ض زض

13)حجمومساحت کره ای به شعاع 1سانتی متر را حساب کنید .(نوشتن دستور محاسبه یحجم ومساحت کره اتزامی آست.)

18/4=13×14/3×4=3rπ4=حجم کره

                         3       3

56/12=12×14/3×4=2rπ4=مساحت کره

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید