آیین نگارش پایه اول و دوم و سوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (اول)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87-86

کلاس:اول                                                  نام درس:آیین نگارش

شماره امتحانی :5                                         نام دبیر:آقای نیکنامی

 

1-به متن زیر توجه کنید و آن را به نوشتاری تبدیل کنید.

((این کتاب پیدا شده ، هر کی گم کرده نشونی اونو بده به آقای معاون و اونو بگیره))

جواب:این کتاب پیدا شده استهر کسی که آن را گم کرده است نشانی آن را به آقای معاون بدهد و آن را بگیرد.

2-در نوشتن باید به اصل ساده نویسی  و کوتاهی جمله ها توجه کنیم.

3-هرگاه بخواهیم چیزی را توصیف کنیم باسد به چه مواردی توجه کنیم؟

رنگ،بو،اندازه،دوری و نزدیکی.

4-برای توصیف حالات روحی و عاطفی یک فرد به رفتار او با دیگران توجه میکنیم.

5-به زبان خود نوشتن یعنی با کلمات خود نوشتن ، راحت و بی تکلف نوشتن.

 

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (سوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87-86

کلاس:سوم                                                نام درس:آیین نگارش

شماره امتحانی :6                             نام دبیر:آقای مددی

1-کدام گزینه از بخش های اصلی نامه نیست؟

جواب:اختصار

2-عبارت صحیح و غلط مشخص کنید.

الف)ثبت واقعیات در گزارش نویسی غیر ضروری است.( غ )

ب)برای تهیه روزنامه دیواری باید قیلا نوع همکاری افراد گروه مشخص شود.(ص)

3-گزارش نوعی نوشته استکه در آن نویسنده اطلاعاتی در مورد موضوعی خاص در اختیار کسانی میگذاردکه از آن مطلع نیستند.

4-در نوشتن نامه به چه مواردی باید توجه کرد؟

حاشیه گذاری و نشانی گذاریو پرهیز از کلمات محاوره ای.دقت در انتخاب کلمات و عبارات مناسب.

 

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (دوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87-86

کلاس:دوم                                               نام درس:آیین نگارش

شماره امتحانی :6                                       نام دبیر:آقای مددی

 

الف :به سوالات زیر پاسخ دهید.

1- یکی از راه های موثر و مفید برای موفقیت در نوشتن تمرین بسیار است.

2-هرگاهه بخواهیم زادگاه خویش را توصیف کنیم به چه نکاتی باید توجه نمائیم؟

ویژگی های جغرافیایی و مناظر طبیعی و آثار و بناهای تاریخی و مسائل فرهنگی و شیوه زندگی

3-بازسازی وقایع و رویداد ها یکیاز راه های تمرین در ن.یسندگی است.

4-برای نوشتن شرح حال باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

زمان و محال تولد و محل زندگی و عادات  و پسند ها و سرگرمی ها و وقایع مهم زندگی.

/ 1 نظر / 50 بازدید
پرستو تشکری نیا

به میر حسین موسوی رای دهید .