عربی پایه سوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (سوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87-86

  کلاس:سوم                                                     نام درس:عربی

 

  شماره امتحانی :3                                       نام دبیر:آقای میرزایی

همانا یاد خدا آرامش بخش دلهاست

1-فقط واژه ها ی مشخص شده را از عربی به فارسی و بالعکس ترجمه کنید.

الف)هذا القصر زجاجی.(شیشه ای)                                        ب)ناصر به بازار رفت.(سوق)

2-جا های خالی را با ترجمه ی مناسب کامل کنید.

الف)البحر فی هذه الایام ها ج.                       دریا در این روز ها طوفانی است.

ب)الا مرا فی خیمة القیادة.                            فرماندهان در چادر فرماندهی هستند.

3-کدام گزینه از نئر لغت با بقیه متفاوت است؟

الف)قمر              ب)صلب             ج)نجم                ى)شمس

الف) رأس           ب)لسان              ج)زمام               ى)ید

4-گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

الف)حانت الفرصة             لابلیس .              (الجاهلیة             الذهبیة×              الشبکة )

ب)امی مسوولة عن تامین            العا لة.        (صباح               مسا                   معاش×)   

5-کدام جمله مناسب کدام تصویر است؟

تصویر اول:البنت جالسة.                                         تصویر دوم:الاولاد یلعبون.

6-جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. 

الف)الحیاة صعبة.انا مضطر .           (زندگی سخت است.من نگرانم. )

ب )یسکن هلاا الصیاى قرب القریة.   (این صیاد نزدیک شهرسکونت میکند.)

ج)اعوذ با لله من الشیطان الرجیم.      (پناه می برم به خدا از شر شیطان رانده شده.)

7-جمله فارسی داده شده را به فارسی روان ترجمه کنید.

نامه ای نوشتم .   (کتبت الرسالة)

8-الف)از حروف اصلی «ن ص ر» کلمه ای بر وزن فاعل بسازید.     (ناصر )

ب)وزن کلمه حمید را بنویسید.   (فعیل)

9-غلط های مشخص شده رااصلاح کنید.

الف)هذه الرجل مومن.

ب)هم ینهضان لا داء الصلاْة.

ج)هی صبرعلی المصیبة.

د)نحن هربوا من السجن.

10-فعل جمله های زیر رابه امر تبدیل کنید وجمله ها را بازنویسی کنید.

الف)تشربان هذا الماء.            (اشتربا من هذا الماء)

ب)تنظرن الی الفراشات .          ( انظرا ال الفراشات)

11-فعل جمله های زیر را به نهی تبدیل کنید.

الف)تشعر بالضعف .             (لا تشعر بالضعفِ )

ب)تقربین مال الیتیمِ.              (لا تقربین مال الیتیمِ )

ج)تسجدون للاصنام.              (لا تسجدوا للاصنام )

12-اعراب کلمات مشخص شده را بکذارید.

الف)العلم نورٌ.      ب)یشکر الصالحُ ربه دائما.               ج)الصدقُ نجاةٌ.                 ى)النظافة من الایمانِ ِ.

13- با کلمه های پراکنده زیر جمله بسازید.

الف)الکریم / بوعده / یعمل                (یعمل الکریم بوعده )

ب)یزرع / العاقل / الخیر                (العاقل یزرع الخیر)

14-در هر جمله نقش خواسته شده را بنویسید.

جمله

نقش خواسته شده

پاسخ

الثروة الفانیة.

مبتدا

الثروة

وجد ناصر محفظة.

مفعول

محفظة

العید قریب.

خبر

قریب

نجح الطالب فی الامتحان.

فاعل

الطالب

/ 0 نظر / 18 بازدید