علوم پایه اول

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (اول)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87- 86

کلاس:101                                         نام درس:علوم 

شماره امتحانی :  9                                       نام دبیر:آقای حاجیلو

1- جواب صحیح را با علامت (×) مشخص کنید.

الف)این نظریه از کیست ((شکـل اتم های سازنده مواد مختلف با هم تفاوت دارد))

جواب:دموکریت.

ب )حالات و ویژگی های یک ماده به چه مواردی مربوط میباشد؟

جواب: ساختار اتمیو مولکولی مادّه.

ج)موادی که ذوب خمیری دارند دارای کدام خصوصیاتت میباشند؟

جواب:نقطه ذوب معینی ندارند.

د)کدام مورد در مورد ساختار آب صحیح است؟

جواب:یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن. 

2- جاهای خالی زیر را کامل کنید.

الف)موتور یخچال انرژی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل میکند.

ب )در بوجود آمدن نیرو همواره دو جسم شرکت دارند و هر جسم به جسم دیگر نیرو وارد میکند.

ج )در هنگام شتاب افزاینده به پشتی صندلی خودرو فشرده میشویم و در هنگام شتاب کاهنده به جلو پرتاب میشویم.

د  )مطالعات انجام شده نشان میدهد ظرف سی سال آینده افزایش دی اکسید کربن  و از میان بردن جنگل ها میانگین دمای هوا از º20تا º50 افزایش میابد.

3- جملات صحیحو غلط را مشخص کنید.

الف)گیاهان سبب کاهش ذخایر آبی میشوند.( غ )

ب )کلید های شناسایی مجموعه ای از پرسش هاست که بر اساس ویژگی های جانداران تهیه میشود و بوسیله آن نام جاندار را

 پیدا میکنند.(ص)

ج )کیسه تنان همگی آبزیند و بیش تر در دریاهای گرم و کم عمق زندگی میکنند.(ص)

د  )اگر برگ فقط یک دم برگ داشته باشد به آن مرکب میگویند.( غ )

4-با کلمات مناسب جملات زیر را کامل کنید.

باکتری هایی که بر روی اجساد یا یا مواد دفعی جانداران زندگی میکنند و با تجزیه کردن آن ها غذای خود را تامین میکنند کود رست نام دارند.

گل گیاه دو لپه ای که گلبرگ های آن از هم جدا هستند مانند گل سرخ جدا گلبرگ نام دارند.

تبدیل شدن جامد به مایع را ذوب میگویند.

جسم بسیار ریزی که در گیاهان بی گل مانند سرخس و خزه که وسیله تولید مثل است هاگ نام دارد.

 5-جدول زیررا کامل کنید.

نوع حرکت

حالت مادّه

حرکت مشابه

پرواز

گاز

حرکت مگس در فضا

لرزیدن

جامد

تکان دادن ظرف ژله

سر خوردن

مایع

از بالای سرسره پایین آمدن

6- انحلال پذیری را تعریف کنید.

در یک دمای معین همواره فقط مقدار ثابتی از یک حل شونده میتواند در حجم معینی از حلال حل شود محلول سیر شده ی به دست آید.

7-دو روش از روش های جداسازی را بنویسید.

صاف کردن و سر ریز کردن و تبلور.

8- قانون پایستگی انرژی چه بیان میکند.

انرژی خود به خود بوجود نمیاید و خود به خود از بین نمیرود بلکه از صورتی به صورتی دیگر یا از نوعی به نوعی دیگر تبدیل میشود.

9-وزن جسمی روی کره زمین 1200N است وزن این جسم روی ماه چقدر است.

200=6÷1200

10- خصوصیات ابر های سیروس را بنویسید.

پر مانند - در ارتفاعات بالا تشکیل میشود - بارندگی ندارند

11-آبهای شیرین بیشتر از چه منابعی تامین میشوند؟

بارش و یخچال های طبیعی.

12-جمله های خالی مربوط به شکل را کامل کنید.

سنگ های نفوذ پذیر و سنگ های نفوذ نا پذیر و لایه آبدار.

13-دستگاه تنفس پرندگان را توضیح دهید.

دستگاه تنفس کار آمدی دارند که امکان تبادل گاز های تنفسی را به بهترین نحو فراهم میکند و از کیسه های هوادار جلویی و عقبی و شش ها تشکیل شده است. 

14-چرا شقایق دریایی نمیتواند به دلقک ماهی آسیب رساند؟به دلیل پوشش سخت این نوع ماهی.

کرم خاکی از چه نوع کرمی است؟حلقوی و از نرم تنان است .

خصوصیات تخم خزندگان: دارای پوستی نرم و انعطاف پذیر است.

15-علت رنگ برگ ها در موارد زیر کدام است؟

سبز:کلروفیل                    نارنجی:کاروتن                 زرد:گزانتوفیل

١6-جاهای خالی زیر را کامل کنید.

الف : (دی اکسید کربن )                        ب:(اکسیژن)                       ج: (فتوسنتز)                   د:(بخار آب 

17-بیماری مزمن چه نوع بیماری است؟مثال؟

بیماری است که مرحله حاد ندارد و پس از ظاهر شدن علائم بیماری مبارزه با میکروب به بلندی صورت میگیرد. مثال:سل

18-چه جانداری باعث اسهال خونی و مالاریا میشود؟

نوعی از آغازیان ( آمیب)

19-علت فاسد شدن مواد غذایی توسط باکتری را نام ببرید؟

رشد باکتری ها و تولید مثل باکتری ها و تولید مواد زاید و سمی.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید