ریاضی پایه اول

 

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (اول)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87-86

  کلاس:101                                                                 نام درس:ریاض

  شماره امتحانی :   1                                               نام دبیر:آقای نیکنامی

گفتگوی علمی نقطه ازدیاد فهم است(امام حسین علیه اسلام)

1-نمودار روبه رو راکامل کنید.

7------21------63

1--------3-------9

2-ک.م.م عدد مقابل را بدست أورید.

96=48و32

3-جمله های صحیح و غلط را مشخص کنید.

الف:بزرک ترین مقسوم علیه هر عدد خودش است.                                                                       (ص)

ب:اکر عددی زوج باشد اول نیست.                                                                                              ( غ  )

د:صفرازهرعددصحیح منفی کوجکتراست.                                                                                   ( غ  )

ت:یک میکرون برابراست 001/0میلی متر.                                                                                   (ص )

ث:اکر سه زاویه ازمثلثی باسه زاویه ازمثلث دیکرمساوی باشد،ان دو مثلث مساوی اند.              ( غ  )

ج:دو زاویه36و54 درجه با هم متممند.                                                                                       (ص )

4-الف:حاصل عبارتهای زیررابه صورت عددتوان دار بنویسید.                                                                                                                                                                                                

                                          66= 62×63 =62×3(3×2):ب                                                  

                3 2/0 = 3 (   1  )×4(2/0)الف     

                                    5                                                                                                         

ب: مقدارعبارتهای زیررابه دست آورید.

                             90 =103× 2( 3/0)(ب                               7  =25-32=2×2×2×2×2=52-25(الف

5-کسر مقابل را ساده کنید. 

 9 =  54×36

8    24 ×72

6-مساحت مستطیلی به طول 4/3متر و عرض 5/2متر را حساب کنید.

۵/۷=۴/۳×۵/۲

7-ضخامت هر برگ از دفتری 07/0میلی متر است ضخامت یک برگ دفتر 60 برگ چقدر است؟

2/4=07/0×60 

9-20%پول علی 1200 تومان است تمام پول اورا حساب کنید.

X=20                                         6000 =20×1200

        100                                                   1200100

10-تقسیم زیر را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت حساب کرده و باق مانده را مشخص کنید.

96/1=2/19÷70/37

باقی مانده: 068/0

 11-حاصل عبارتهای زیر را به دست آورید.

17=10+7=(7-)-10                                            11=8+(6-)+9+   

12-جسمی که دمای آن 4 درجه زیر صفر  است در سرد خانه گذاشتیم دمای آن به 19- درجه رسید. این جسم چند درجه سرد شده است؟

(4-)-(19-)=15-

13-جدول را کامل کنید.

گرد شده

قطع شده

مقدار تقریب

عدد

600

500

کمتر از100

576

4/47

3/47

کمتر از 1/0

39/47

 

14-جدول میانگین زیر دمای فصل بها ر تهران است نمودار خط شکسته آنرا رسم کنید.

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

دما

15

27

22

 

15-در زیر خط xyرا به قسمتهای مساوی تقسیم کردیم تا نقاط a.b,c,d  بدست آید .

 

 الف)نام یک پاره خط:cd

 

ب)نام یک نیم خط:by

 

پ)تساوی زیر را کامل کنید

AD=3CD                      BD-CD=BC                 AB=BC=CD

16-جمالت زیر را کامل کنید

 

الف)اندازه دو زاویه متقابل به راس رویهم 84است اندازه هر یک---42-است.

ب)فاصله هر نقطه روی  عمود منصف یک پاره خط از دو سر آن پاره خط -یک فاصله-است.

ج)زاویه تند از زاویه باز -کوچکتر-است.

3

17-در شکل زیر اندازه زاویه 1+2=60است الف)زاویه 3 چند درجه است ؟120

ب)زاویه ^O2را با سه حرف بنویسید.ZOY

18-الف)از نقطه Aبر خط dعمود رسم کنید

ب)فاصله A تا خطdچند سانتی متر است؟۵/۱سانتی متر

19-در شکل Oمرکز دایره است الف)دلیل تساوی دو مثلث OAC, OBD؟

ب)تساوی زیر را کامل کنید.

B=C                AC=DB

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید