امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (اول)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87-86

کلاس:اول                                                  نام درس:تاریخ 

شماره امتحانی :6                             نام دبیر:آقای نصیری

 

همانا یا د خدا آرامش بخش دلهاست.

الف-جمله های زیر راکامل کنید .

1-معروفترین بنای تیسفون کاخ کسری بودکه به ایوان مداین  مشهور بود.

2-درزمان سلطنت شاپور اول  فرزنداردشیر یکی ازایرانیان به نام مانی  آیین جدیدی آورد کتاب او ارژنگ   نام داشت.

3-کتاب مقدس زرتشتیان اوستا  نام دارد

4-دریونان دو شهر آتن و اسپارت  از دیگر شهرها مشهورتر بود.

ب)پاسخ صحیح رابا علامت(×)مشخص کنید

1-چیزی که پیش ازهمه زندگی یکجا نشینی را رونق بخشیدچه بود.

شروع کشاورزی ×

2-مادها به وسیله چه کسانی ازبین رفتند؟

پارس ها ×

3-بنای تخت جمشید به دستور کدام پادشاه هخامنشی ساخته شد؟

داریوش ×

4-کام یک ازسرزمین های زیرجزءمتصرفات اسکندر نیست؟

عربستان ×

ج-جمله های صحیح وغلط را مشخص کنید .

1-اردشیر پادشاه اشکانی دستوردادتا امور دینی زرتشتیان منظم شود.( غ )

2-بیشتر شهرهای سلوکیان در مسیرجاده ابریشم قراردارد .(ص)

3-مسکن اولیه آریایی ها فلات ایران بود.( غ )

4-رییس قبیله پارتها ارشک نام داشت.(ص)

د-هریک از مفاهیم زیر مربوط به کدام تعاریف است.

1-موبدان:روحانیان زردشتی

2-گنومات

3-داریوش:سردار ایرانی که بردیان دروغین را شکست داد.

4-بهرام چوبین : یکی از سرداران خسرو پرویز که بر علیه او شوررش کرد.

5-سورنا:سردار ایرانی که کراسوس را شکست داد.

6-کوروش

 

و- به سوالات زیر پاسخ دهید.

1مهمترین علل سقوط دولت ساسانی وپیروزی مسلمانان را بنویسید ؟

مردم از پادشاهان ساسانی به دلیل شدت ظلم و فساد و کشورگشایی هوس بازانه ناراضی بودند . ایمان مسلمانان به خدا که در راه او چه کشته و چه پیروز شوند به موفقیت رسیده اند.

2-اشراف یا بزرگان دردوره ساسانی چند دسته بودند؟هر یک را توضحیح دهید.

موبدان:روحانیون زردشتی بودند که ائاره آتشکده ها و امور دینی را بر عهده داشتند.

جنگاوران:فرماندهان سپاه هستند که دفاع از مرز ها و شرکت در جنگ ها برعهده آنها بود.

دبیران:کارمندان دولت ساسانی هستند که نگهداری حیاب ها و نوشتن نامه ها بر عهده آنها بود.

3-اهداف اردشیر ازتشکیل سپاه دایمی چه بود؟

1-جلوگیری از قدرت یافتن حکمرانان داخلی.

2-جنگیدن با دشمنانی که به مرز های ایران حمله میکردند به خصوص رومیان.

4-وظیفه اصلی چا پارها چه بود؟

1-رساندن نامه ها و پیغام ها به نواحی ذاخلی ایران

2-رساندن اخبار ماموران مخفی به داریوش

5-کار اصلی کوچ نشینان چه بود؟چه عواملی زندگی آنان راتهدید می کرد؟

دامداری.  1-خشکسالی 2-تغییر ناگهانی آب و هوا.3-از بین رفتن چراگاه ها موجب شد به مجاورت آب ها بروند.

ی-به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید:

1-مشهورترین پادشاه ساسانی که رومیان راشکست داد.(انوشیروان)

2-درزمان اشکانیان گروهی از یونانیهای آسیای مرکزی این دولت را تشکیل دادند.(دولت باختر)

3-بردهای شجاع که برعلیه رومی ها قیام کردتانزدیکی رم پیش رفت. (اسپارتاکوس)

4-او موفق شد پادشاه سلوکیان رابه قتل برساند . (فرهاد دوم) یا (اشک هفتم)

-5-بعدازمرگ اسکندر ایران نصیب این سردار شد.(سلوکوس)

6-پایتخت تمدن ایلام (شوش) پایتخت سرزمین آشور(نینوا)

7-مردم این کشور برای اولین بار ازطلا سکه زدند.(لیدی)

8-کسی که درمورد تاریخ مطالعه وبررسی میکند .(مورخ)

 

پیروز وسر بلند باشید

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید