علوم پایه دوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (دوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87- 86

کلاس:دوم                                  نام درس:علوم

شماره امتحانی :  9                                       نام دبیر:آقای حاجیلو

1- گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1/1)از تجزیه آب به کمک جریان برق کدام موارد زیر حاصل میشود؟

جواب:اکسیژن و هیدروژن

2/1)وقتی نور به جسم کدر میتابد چه روی میدهد؟

جواب:نور عبور نمیکند و تشکیل سایه میدهد.

3/1)زمان یا دوره نوسان به کدام یک از مواد زیر بستگی دارد؟

جواب:سرعت نوسان و جرم نوسانگر

4/1)در مورد چگالی کدام یک از موارد زیر درست است؟

جواب:جرم 1 سانتی متر مکعب از ماده 

2- بوسیله کلمات مناسب جاهای خالی را تکمیل کنید.

1/2)جنس هسته زمین از آهن و نیکل است.

2/2)ازکانی های ثانویهه مانند گرافیت(مغز مداد)است.

3/2)مقذمه تشکیل بعضی از انواع سنگهای رسوبی فشار و گرما میباشد. مانند سنگ رستی.

4/2)منشا تشکیل نفت موجودات زنده ای به نام پلانکتون و منشا تشکیل زغال سنگ گیاهان است.

3- جملات زیر را کامل کنید.

1/3)کشش زمین حتی در دامته های کم شیب سبب جابجایی مواد میشود که به آن ..خزش.. گفته میشود.

2/3)داخل هسته رشته هایی به نام کروموزم و درون کروموزوم مولکول های DNA.... وجود دارد.

3/3)اگر مقدار مصرف کربوهیدرات ها زیاد باشد در بدن تبدیل به ..لیپید.. شده و ذخیره میشود.

4/3)کبد قند اضافی خون را به ماده ای به نام ..گلیکوژن.. تبدیل میکند.

4- جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

1/4)تعداد گلیول های سفید در هر میلی متر مکعب حدود 5 میلیون است.( غ )

2/4)سیاهرگ ها خون را از اندامها به رگها باز میگردانند و دیواره آنها نازک است. (ص)

3/4)در هر کلیه حدود یک میلیون نایرگ وجود دارد.( غ )

4/4)فشار خون بالا برای اشخاصی است که رگ های آن ها تنگ شده. (ص)

5-چه موادی به انعقاد خون کمک میکنند؟

ویتامین K و کلسیم.

7-از مراحل چهرگانه موتور مرحله اول و چهارم را بنویسید.

مرحله مکش و مرحله خروج دود.

8- اجسام یا کانیها یغیر متبلور به چه کانی هایی گفته میشد؟

به کانی هایی که مولکول های آن با نظم و ترتیب خاصی قرار ندارند.

9- مرغوبیت سنگهای دگرگونی به چه عواملس بستگی دارد؟

به میزان فشار و گرمایی که تحمل میکنند.

10- هوازدگی شیمیایی را توضیح دهید؟

در این نوع هوازدگی نوع ماده عوض میشود و یا در نوع قرار گرفتن آن تغییر میشود.

11- گیاخاک راتوضیح دهید؟

بعد از مردن گیاهان وحیوانات اجساد آن ها به وسیله کودرست تجزیه میشود و به خاک اضافه میشود و باعث افزایش مواد غذایی خاک میشوند.

12- سه تفاوت بین سلولهای جانوری و گیاهی را بنویسید.

سلولهای گیاهی چند ضلعی اند ولی سلول های جانوری دایره شکلند. بخش انباری سلولهای گیاهی بزرگتر است. سلولهای گیاهی میتوانند غذاسازس کنند اما سلولهای جانوری نمیتوانند .

13-ساخته شدن انواع پروتئین ها به چه عواملی بستگی دارد؟

تعداد،نوع و ترتیب امینو اسید ها .

14- عوامل به خطر افتادن زندگی انسان را بنویسید.

فقر ، کمبود غذا ،نابودی منابع طبیعی و کار اجباری کودکان.

15- وظایف لنف را در بدن بنویسید.

1- جمع آوری مایع بین سلولی. 2- حمل مولکول های چربی از پرز های روده باریک. 3- حمل گروهی از گلبول های سفید.

16- مقدار فشار خون در کدام یک از انواع رگ ها بیشتر است؟

در سرخرگ ها - زیرا به قلب نزدیک ترند و فشار اولیه قلب برآنهاست ولی سیاهرگ ها از آن دورند.

17-شکل زیر را کامل کنید.

بخش درونی و مویرگ های خونی.

/ 0 نظر / 30 بازدید